Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinde sosyal ve etik uygunluk standartlarını değerlendiren bir denetim sürecidir. Bu denetim, işletmelerin tedarikçileri, alt yüklenicileri veya tedarik zinciri boyunca yer alan diğer paydaşları tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu Denetimin Amacı!

 • Sosyal uygunluk denetimi genellikle çalışma koşulları, işçi hakları, çevresel sürdürülebilirlik, tedarikçi etiket ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları içerir. Bu denetimler, yerel yasalara, uluslararası standartlara (örneğin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel işçi hakları standartları) ve müşteri gereksinimlerine uyumu değerlendirmek amacıyla yapılır.
 • Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi, tedarik zincirindeki sosyal sorumluluğun değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Denetim sonuçları, işletmelere uygunluk konularında iyileştirme planları geliştirme ve uygulama konusunda rehberlik sağlar. Ayrıca, tedarik zinciri boyunca etik ve sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesine yardımcı olur.
 • Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi, işletmelerin toplumsal etki ve sürdürülebilirlik konularında daha sorumlu ve hesap verebilir bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olmak için önemli bir araçtır. Bu denetimler, işletmelerin tedarik zincirindeki riskleri azaltmaya, kalite ve uygunluk standartlarını artırmaya ve işletme itibarını güçlendirmeye yardımcı olur.

 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi İçin Neden Eurocert?

 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi için Eurocert'i tercih etmeniz için bazı nedenler şunlardır:

Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, sosyal uygunluk denetimleri konusunda geniş bir uzmanlık ve deneyime sahip bir denetim kuruluşudur. Sektördeki güçlü bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde, işletmenizin sosyal uygunluk standartlarına uyumunu değerlendirecek ve iyileştirme süreçlerini yönlendirebilecektir.

Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası standartlar ve yönergelerle uyumlu olarak çalışan bir denetim kuruluşudur. Bu, işletmenizin tedarik zinciri süreçlerini küresel düzeyde uygunluk sağlama ihtiyaçlarına göre değerlendirebilme yeteneği anlamına gelir.

Yerel ve Küresel Uygunluk Bilgisi: Eurocert, hem yerel düzeyde hem de uluslararası düzeyde geçerli olan yasal düzenlemeler, sektörel standartlar ve müşteri gereksinimleri konusunda sağlam bir bilgi birikimine sahiptir. Bu, işletmenizin faaliyet gösterdiği bölgeye özgü yasalara uyum sağlaması ve sektördeki en iyi uygulamaları takip etmesi konusunda size rehberlik edebilecektir.

Özelleştirilmiş Çözümler: Eurocert, işletmenizin özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alarak denetim hizmetlerini özelleştirebilir. İşletmenizin spesifik gereksinimlerini anlamak ve sosyal uygunluk hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir yaklaşım geliştirmek için size danışmanlık sağlayabilir.

Güvenilirlik ve Bağımsızlık: Eurocert, bağımsız bir denetim kuruluşu olarak tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesine bağlıdır. Bu, denetim sürecinde objektif ve adil bir değerlendirme sağlanacağı anlamına gelir. İşletmenizin sosyal uygunluk performansını bağımsız bir gözle değerlendirerek, güvenilir sonuçlar ve öneriler sunar..

Bunlar, Eurocert'i Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi için tercih etmeniz için bazı nedenlerdendir.

 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi Temel Kriterleri 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi genellikle aşağıdaki temel kriterleri içerir:

 1. Çalışma Koşulları: İşçilerin çalışma saatleri, ücretler, fazla mesai, haftalık izinler gibi çalışma koşulları incelenir. İşçilerin çalışma saatlerine uyulup uyulmadığı, ücretlerin yeterli düzeyde olup olmadığı ve işçilere adil ve güvenli çalışma ortamının sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.

 2. İşçi Hakları: İşçilerin temel haklarına saygı gösterilip gösterilmediği incelenir. Bu haklar arasında sendika özgürlüğü, kolektif pazarlık hakkı, ayrımcılığa karşı koruma ve iş güvencesi gibi unsurlar yer alır.

 3. Çocuk İşçilik: Çocuk işçilikle mücadele etmek, çocuk işçi çalıştıran işletmelerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla denetlenir. Çocuk işçilik yasalarına uygunluk ve yaş sınırlamalarına riayet edilip edilmediği kontrol edilir.

 4. Tedarikçi Etiketi: Ürünlerin ve malzemelerin tedarik zinciri boyunca takip edilebilirliği ve etiketlenmesi incelenir. Tüketiciye sunulan ürünlerin, hammaddelerin ve bileşenlerin doğru bir şekilde etiketlendiği ve açıklandığından emin olunur.

 5. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygun bir şekilde uygulandığı kontrol edilir. İşçilerin güvenli çalışma koşullarına sahip olup olmadığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı değerlendirilir.

 6. Çevresel Sürdürülebilirlik: İşletmenin çevresel etkisi ve sürdürülebilir uygulamaları değerlendirilir. Atık yönetimi, enerji verimliliği, su tasarrufu gibi çevresel faktörler üzerinde durulur ve uygunluk düzeyi incelenir.

Bu temel kriterler, Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi sırasında değerlendirilen konuları kapsamaktadır. Ancak, spesifik denetimler, sektörlere, ülkelere ve müşteri gereksinimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi Soru Listesi

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi için örnek bir soru listesi aşağıdaki gibidir:

 1. Çalışma Koşulları:

  • İşçilerin çalışma saatleri ve zamanlama düzenlemeleri hakkında bilgi nedir?

  • İşçilere ödenen ücretler ve yan haklar yeterli düzeyde mi?

  • Fazla mesai yapılıyor mu ve bu fazla mesailer için uygun ücret ödeniyor mu?

  • Haftalık dinlenme ve tatil günleri çalışanlar tarafından kullanılıyor mu?

  • İşçilere adil ve güvenli çalışma koşulları sağlanıyor mu?

 2. İşçi Hakları:

  • İşçiler sendika kurma ve sendikal faaliyetlere katılma özgürlüğüne sahip mi?

  • İşçiler kolektif pazarlık hakkını kullanabiliyor mu?

  • İşçiler ayrımcılığa karşı koruma altında mı?

  • İş güvencesi sağlanıyor mu? İşçiler keyfi işten çıkarmalara karşı korunuyor mu?

 3. Çocuk İşçilik:

  • İşletme çocuk işçi çalıştırıyor mu?

  • Yasal yaş sınırlamalarına uygun olarak çalışanların yaşları nasıl kontrol ediliyor?

  • İşletme, çocuk işçilikle mücadele için hangi politikaları uyguluyor?

 4. Tedarikçi Etiketi:

  • Ürünlerin ve malzemelerin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği sağlanıyor mu?

  • Ürün etiketleri doğru ve eksiksiz mi?

  • Tedarik zincirinde yer alan tedarikçilerin de etiketleme standartlarına uyması sağlanıyor mu?

 5. İş Sağlığı ve Güvenliği:

  • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve prosedürleri nelerdir?

  • İşçiler için gerekli eğitimler sağlanıyor mu?

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemler alınıyor mu?

  • İşçilere uygun koruyucu ekipman sağlanıyor mu?

 6. Çevresel Sürdürülebilirlik:

  • İşletmenin çevresel etkisi ve sürdürülebilir uygulamaları hakkında politikalar ve hedefler nelerdir?

  • Atık yönetimi nasıl gerçekleştiriliyor?

  • Enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi çevresel faktörler üzerinde çalışmalar yapılıyor mu?

 7. Çevresel Sürdürülebilirlik (devam):

  • İşletme çevresel izleme ve raporlama süreçlerini nasıl yürütüyor?

  • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için hangi önlemler alınıyor?

  • Enerji ve kaynak verimliliği konusunda iyileştirme çalışmaları yapılıyor mu?

  • Çevresel riskler ve olumsuz etkileri yönetmek için politikalar ve prosedürler mevcut mu?

 8. Tedarik Zinciri Yönetimi:

  • Tedarik zincirindeki tüm tedarikçiler ve alt yükleniciler belirlenmiş mi?

  • İşletme, tedarik zincirindeki tüm paydaşlarla etkin bir iletişim ve işbirliği sağlıyor mu?

  • Tedarikçiler ve alt yüklenicilerin sosyal uygunluk standartlarına uyumu nasıl değerlendiriliyor?

  • Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi için hangi önlemler alınıyor?

 9. İyileştirme ve Eylem Planları:

  • Denetim sonuçlarına dayanarak hangi iyileştirme alanları tespit edildi?

  • İşletme, sosyal uygunluk konularında iyileştirme planları geliştiriyor mu?

  • İyileştirme planlarının uygulanması ve sonuçlarının takibi nasıl yapılıyor?

  • Denetimler arası süreçlerde ilerleme ve gelişim nasıl ölçümleniyor?

Bu sorular, Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi sırasında işletmenin sosyal uygunluk standartlarına uyumunu ve sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek bir rehber niteliğindedir. İşletme ve sektör özelliklerine bağlı olarak, denetim sürecinde ek sorular ve konular da eklenebilir.

 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi Fiyatı

 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi'nin fiyatı, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Fiyat, denetimi gerçekleştirecek olan denetim kuruluşunun politikalarına, denetimin kapsamına, işletmenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına, tedarik zinciri boyutuna ve diğer özel gereksinimlere bağlı olarak belirlenebilir.

Sosyal uygunluk denetimleri genellikle detaylı ve kapsamlı bir inceleme gerektirdiği için maliyetleri yüksek olabilir. Denetim şirketleri genellikle fiyatlandırmayı, denetimin süresine, saha ziyaretlerine, veri analizi ve raporlama sürecine, uzman personel ihtiyacına ve diğer masraflara dayanarak belirler.

Bir Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi talep etmek istediğinizde, denetim şirketleriyle iletişime geçerek fiyatlandırma ve hizmet ayrıntıları hakkında doğrudan görüşme yapmanız önemlidir. Denetim şirketi, işletmenizin özel ihtiyaçlarını değerlendirecek ve size bir fiyat teklifi sunacaktır.

 

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi Faydaları

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi, işletmelere çeşitli faydalar sağlayabilir. İşte Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi'nin bazı faydaları:

 1. Uygunluk ve Risk Yönetimi: Denetim, işletmenizin tedarik zinciri süreçlerinde sosyal uygunluk standartlarına uyumu değerlendirir. Bu, işletmenizin yerel yasalara ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, tedarik zinciri boyunca sosyal uygunluk risklerini belirleyerek bu riskleri yönetme imkanı sunar.

 2. İyileştirme Fırsatları: Denetim sonuçları, işletmenizin sosyal uygunluk performansında iyileştirme yapmanız gereken alanları belirlemenize yardımcı olur. Bu sayede, işçi hakları, çalışma koşulları, çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda iyileştirme planları geliştirebilir ve uygulayabilirsiniz.

 3. İş İtibarı: Sosyal uygunluk standartlarına uyum, işletmenizin itibarını güçlendirebilir. Müşteriler, tedarikçi seçerken sosyal sorumluluk ve etik değerlere önem veriyor. Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi sayesinde, işletmenizin tedarik zinciri boyunca sosyal sorumluluğu teşvik ettiğini göstererek müşteri güvenini artırabilirsiniz.

 4. Rekabet Avantajı: Sosyal uygunluk, işletmenizi rakiplerinizden ayıran bir faktör olabilir. Sosyal uygunluk standartlarına uyum sağlayarak, etik ve sürdürülebilirlik odaklı bir işletme imajı oluşturabilir ve müşterilerin ve paydaşların ilgisini çekebilirsiniz.

 5. Tedarik Zinciri Güvenliği: Sosyal uygunluk denetimleri, tedarik zinciri boyunca etik ve sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini sağlar. Bu, işletmenizin tedarikçileri ve alt yüklenicileriyle güçlü bir ilişki kurarak, güvenli ve sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmanıza yardımcı olur.

 6. İşçi Memnuniyeti ve Motivasyonu: Sosyal uygunluk standartlarının karşılanması, işçilerin haklarının korunması ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması anlamına gelir. Bu da işçi memnuniyetini artırır, çalışanların motivasyonunu yükseltir ve işyerindeki verimliliği olumlu yönde etkiler.

 7.  Risk Azaltma: Sosyal uygunluk denetimleri, işletmenizin tedarik zinciri  süreçlerindeki        riskleri belirlemenize yardımcı olur. Bu, işçi sömürüsü, çocuk işçilik, haksız rekabet gibi riskleri tespit ederek önleyici önlemler almanızı sağlar. Böylece hukuki ve itibari riskleri azaltabilirsiniz.

 8. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Sosyal uygunluk denetimleri, işletmenizin tedarik zinciri faaliyetlerini şeffaf bir şekilde değerlendirmenize ve raporlamanıza olanak sağlar. Bu, paydaşlarınıza, müşterilerinize ve tedarikçilerinize işletmenizin sosyal sorumluluk taahhütlerine uyduğunu gösterir ve hesap verebilirlik sağlar.

 9. Sürdürülebilirlik Odaklılık: Sosyal uygunluk denetimi, işletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çevresel etkinin azaltılması ve toplumsal etki yaratılması gibi konular üzerinde odaklanarak, işletmenizin sürdürülebilirlik stratejilerini güçlendirebilirsiniz.

Bu faydalar, Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi'nin işletmeler için neden önemli olduğunu ve işletmelerin sosyal uygunluk standartlarına uyumu sağlamak için neden kullanıldığını göstermektedir. Denetimler, işletmelerin etik ve sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamalarını ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini destekleyen bir araçtır.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları